บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • ฐานข้อมูล อสม. ปี 2558
 • บันทึกการประชุม
 • KPIผู้บริหาร1/2558
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2558
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2558
 • ระบบบริหารโครงการ สสจ.58
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สสจ.นครพนม.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ออกตรวจร้านค้าและสรุปผลการตรวจร้านค้าในพื้นที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 ตามแบบฟอร์ม ดาวน์โหลดได้ใน locker เว็ป โดยกำหนดให้ส่งรายงานผลดังต่อไปนี้ 1. แบบสรุปผลการตรวจร้านค้า จำนวน 1 ชุด 2. แบบบันทึกการตรวจแนะนำร้านค้า จำนวน 1 เล่ม ขอให้ส่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ภายในวันที่ 27 มกราคม 2558 ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญที่บรรจุอาหารหมดอายุในเขตพื้นที่ ตามแบบฟอร์มใน locker เว็ปนี้ ขอให้ส่งผลการตรวจสอบมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลาปากภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นหนังสือราชการ ขอความร่วมมือออกตรวจสอบโดยพร้อมเพรียงกัน
 • ด่วน เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับตำบล ตามแบบฟอร์มนี้ ดาวน์โหลดได้ทางเว็ป สสอ.ปลาปาก กำหนดให้ รพ.สต.ที่มี อปท. ตั้งอยู่ เป็นผู้ลงรายงาน ประสานข้อมูลกันนะครับ ส่ง สสอ.ปลาปาก ทางเมล์ cdcplapak@gmail.com ภายใน 18 ธันวาคม 2557 ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ในทุกๆ วัน ทางเว็ป http://203.157.176.17/hdc/main/index.php และจะเริ่มนับเป็นคะแนนการประเมินในวันที่ 16 ตุลาคม 57 (วันนี้) เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม JHCIS ด้วยนะครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย สปสช. กำหนดให้สถานบริการทุกแห่งต้องผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นประจำทุกปีนั้น ในการนี้ คปสอ.ปลาปาก จึงขอแจ้งแผนการออกตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดแบบประเมินเพื่อเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ทาง Email ของ รพ.สต.ทุกแห่ง มารับหนังสือราชการที่ สสอ. ขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ

 • ข่าวกิจกรรมขององค์กร

   กิจกรรมเพื่อองค์กร » ระบบการประชุม E-MEETING RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  ระบบการประชุม E-MEETINGนโยบายสาธารณสุขอำเภอปลาปาก ให้ใช้ระบบ Paperless เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. บันทึกการประชุม
  2. ระเบียบวาระการประชุม
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตาม LINK ดังนี้ https://sites.g
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 29 ม.ค. 2558 (อ่าน 4 ครั้ง)
   กิจกรรมเพื่อองค์กร » นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก  RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
  นโยบายของสาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข
  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2558
  1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ(คลิกเพื่ออ่านต่อ)
   โดย : ธวัชชัย แสงจันทร์  เมื่อ 27 ม.ค. 2558 (อ่าน 8 ครั้ง)

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  362 :
  ส่งสำเนาคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน/ยุทธศาสตร์ ของจนท.สสอ.(13 คนอ่าน)   19/01/2558
  361 :
  แบบประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. การแพทย์แผนไทย ส่งภายในวันที่ 15 มค 58(15 คนอ่าน)   12/01/2558
  360 :
  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (เมษายน ๒๕๕๗) การฝึกอบรม สัมมนาฯ(49 คนอ่าน)   14/11/2557
  359 :
  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๗)(39 คนอ่าน)   14/11/2557
  358 :
  ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง เดือนมีนาคม 2557(36 คนอ่าน)   14/11/2557
  357 :
  เงื่อนไขในการใช้เงินบำรุง ปี 2558(48 คนอ่าน)   05/11/2557
  356 :
  หลักเกรพืและแนวทางในการจัดทำแผนเงินบำรุง ปี 2558(43 คนอ่าน)   05/11/2557
  355 :
  one page paper สำหรับ ขรก พกส ลจชค ส่งทุกวันสิ้นเดือนเป็นรายบุคคล(70 คนอ่าน)   28/10/2557
  354 :
  profile ตัวชี้วัดพิเศษของผู้บริหาร 7 รายการ (60 คนอ่าน)   28/10/2557
  352 :
  รายงานการรับจ่ายเงินบำรุง (ส่งทุกเดือน เริ่ม ตค 57) เพื่อจะส่ง สตง.(58 คนอ่าน)   28/10/2557
  351 :
  การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา (47 คนอ่าน)   21/10/2557
  350 :
  โอนเงิน อสม.เดือนกันยายน 2557(39 คนอ่าน)   21/10/2557
  349 :
  แจ้งตัวชี้วัดของผู้บริหารที่จะใช้ประเมินในงวดที่1/2558(48 คนอ่าน)   20/10/2557
  348 :
  รายการโอนเงิน FIXCOST กับ ฉ.8 (52 คนอ่าน)   14/10/2557
  347 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.โคกสูง 2558(47 คนอ่าน)   10/10/2557  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายอาทิตย์ สุทธิสาร
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Locker
 • สอ.หนองฮี (5)
 • สอ.กุตาไก้ (5)
 • สอ.โคกสว่าง (3)
 • สอ.มหาชัย (6)
 • สอ.หนองเทาใหญ่ (6)
 • รพช.ปลาปาก (116)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน ก.2 ปี 2558
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • Long term care รพ.นครพนม
 • ระบบส่งต่อผู้ป่วย 2555
 • ดูทะเบียนรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin