บริการเป็นเลิศ เครือข่ายเข้มแข็ง ชุมชนพึ่งตนเองได้
เมนูหลัก
 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์พันธกิจ
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูลทั่วไป
 • อาณาเขตรับผิดชอบ
 • สถานะสุขภาพ
 • สถิติชีพ
 • บุคลากร
 • หน่วยงานในสังกัด
 • เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • รายชื่อบุคลากรแยกราย รพ.สต.
 • สำหรับADMIN
 • ระบบงานบริหาร
 • ผลงานดีเด่น รอบ 2-2557
 • ติดตามการอนุมัติ
 • การพัฒนาตนเอง(สมรรถนะ)
 • ทะเบียนครุภัณฑ์2556
 • ส่งข่าวเข้า Locker
 • คำสั่ง ระเบียบ
 • แบบฟอร์มต่างๆ
 • ระบบเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 2558
 • ระบบเบิกจ่ายวัคซีน ปี 2558
 • Link ระบบงานอื่น
 • งานสารบรรณ สสจ.นพ(2556)
 • งานสารบรรณเดิม
 • ระเบียบงานบริหาร
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • ปลดสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • สสจ.นครพนม.
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.ปลาปาก
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ธาตุพนม
 • รพ.สกลนคร

 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ในทุกๆ วัน ทางเว็ป http://203.157.176.17/hdc/main/index.php และจะเริ่มนับเป็นคะแนนการประเมินในวันที่ 16 ตุลาคม 57 (วันนี้) เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือส่งรายงาน 43 แฟ้ม ผ่านโปรแกรม JHCIS ด้วยนะครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ด้วย สปสช. กำหนดให้สถานบริการทุกแห่งต้องผ่านการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเป็นประจำทุกปีนั้น ในการนี้ คปสอ.ปลาปาก จึงขอแจ้งแผนการออกตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2557 ดาวน์โหลดแบบประเมินเพื่อเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ทาง Email ของ รพ.สต.ทุกแห่ง มารับหนังสือราชการที่ สสอ. ขอความร่วมมือแจ้งผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า ต้องมาต่ออายุบัตรทอง ที่ รพ.สต. เท่านั้น ที่ รพ.ปลาปาก ไม่สามารถทำได้ และขอให้ประชาชนมาตรวจสอบอายุบัตร ที่ รพ.สต. เป็นประจำ เพื่อป้องกันกรณีบัตรหมดอายุ แล้วต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขอความร่วมมือด้วยครับ
 • เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญประชุม การใช้โปรแกรม JHCIS ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในระหว่างวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเสาร์ทองโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว ให้เข้าร่วมประชุม รพ.สต. ละ 1 ท่าน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 25 สิงหาคม 57 ขอให้นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคพร้อมลงโปรแกรม JHCIS ไปร่วมประชุมด้วยนะครับ หนังสือเชิญอยู่ใน locker เหล็ก ในเว็ป ครับ

 • ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/เอกสาร/ข่าวสาร

  351 :
  การคัดเลือก อสม.ดีเด่น 10 สาขา (7 คนอ่าน)   21/10/2557
  350 :
  โอนเงิน อสม.เดือนกันยายน 2557(3 คนอ่าน)   21/10/2557
  349 :
  แจ้งตัวชี้วัดของผู้บริหารที่จะใช้ประเมินในงวดที่1/2558(5 คนอ่าน)   20/10/2557
  348 :
  รายการโอนเงิน FIXCOST กับ ฉ.8 (9 คนอ่าน)   14/10/2557
  347 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.โคกสูง 2558(14 คนอ่าน)   10/10/2557
  346 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.โพนสวาง 2558(6 คนอ่าน)   10/10/2557
  345 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.นามะเขือ 2558(4 คนอ่าน)   10/10/2557
  344 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.โคกสว่าง 2558(5 คนอ่าน)   10/10/2557
  343 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.หนองฮี 2558(6 คนอ่าน)   10/10/2557
  342 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.มหาชัย 2558(7 คนอ่าน)   10/10/2557
  341 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต สสอ.ปลาปาก 2558(6 คนอ่าน)   10/10/2557
  340 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.กุตาไก้ 2558(6 คนอ่าน)   10/10/2557
  339 :
  แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต รพสต.นาดอกไม้ 2558(4 คนอ่าน)   10/10/2557
  337 :
  ปชส. รพ.ศรีนครินทร์งดรับผู้ป่วยฉายรังสี-ธค 57 เนื่องจากคิวเต็ม(8 คนอ่าน)   09/10/2557
  336 :
  นโยบายด้านสาธารณสุขของ สสอ.ปลาปาก(19 คนอ่าน)   03/10/2557  ปฏิทินกิจกรรม


  ผู้บริหาร

  นายไพโรจน์ คำหาญ
  สาธารณสุขอำเภอปลาปาก
  Locker
 • สสอ.ปลาปาก (5)
 • สอ.หนองฮี (1)
 • สอ.กุตาไก้ (2)
 • สอ.บ้านนาดอกไม้ (1)
 • สอ.โคกสว่าง (8)
 • สอ.โคกสูง (1)
 • สอ.มหาชัย (1)
 • สอ.นามะเขือ (27)
 • สอ.บ้านโพนสวาง (1)
 • สอ.หนองเทาใหญ่ (2)
 • รพช.ปลาปาก (113)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • E-report
 • รายงาน E-report ปี 2556
 • ระบบส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
 • รายงานประหยัดพลังงานOnline
 • การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • บันทึกผู้พิการของ สปสช.
 • บันทึกข้อมูลผู้พิการICFสสจ.
 • รายงานการคลอด ก.2 ปี 2557
 • ทส 002 รง ในเดือนธันวาคม 56
 • Home Health Care
 • บันทึกส่งต่อผู้ป่วยเตียง3
 • รายชื่อ Palliative care
 • ลงเยี่ยมบ้านฝ่าย PCU
 • ทะเบียนผู้ป่วยงาน HHC
 • ระบบส่งต่อผู้ป่วย 2555
 • ดูทะเบียนรับ-ส่ง ต่อผู้ป่วย
 • เวบไซต์หน่วยงานในสังกัด
 • มหาชัย
 • โคกสูง
 • โคกสว่าง
 • หนองเทาใหญ่
 • หนองฮี
 • นาดอกไม้
 • กุตาไก้
 • นามะเขือ
 • โพนสวาง • Themes by websurin